Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Arriba els "xec escola bressol" de 1.000 euros

22/01/2019

Les mares de fills menors de 3 anys podràn cobrar una nova ajuda de fins a 1.000 euros per a cubrir despeses de llar d'infants a la pròxima declaració de la Renta.

Aquesta nova deducció s'uneix a la ja existent per a mares treballadores amb un fill al seu càrrec d'entre 0 i 3 anys a l'IRPF, que puja a 1.200 euros anuals o 100 mensuals.


QUI ES POT BENEFICIAR D'AQUEST XEC DE 1.000 EUROS?

Està prevista per a mares treballadores, però en el cas de mort de la mre o que la tutela del menor estigui a càrrec del pare, també es pot aplicar aquesta deducció. Dones amb fills menors de 3 anys, que tinguin dret per mínim descendent, que hagin cotitzat a la Seguretat Social o a la mutualitat alternativa corresponent i que durant l'exercici 2018 hagin pagat les despeses de la llar d'infants.

Per a poder disfrutar d'aquest "xec escola bressol", els centres d'educació infantil tenen fins el 15 de febrer per a remetre, via cumplimentació del Model 233, la informació peritnent als seus alumnes. Aquest primer any, per les llars d'infants els suposarà una càrrega de treball gran, ja que no tenen les dades entrades. Cara els propers, la càrrega es redueix moltissim.

En tot cas, des de la Federació Espanyola de Families Numbroses es recomana assegurar amb la llar d'infants o el centre que s'està al corrent de que han d'enviar la informació a l'Agència Tributària. Així mateix, s'aconsella guardar tots els rebuts i comprovants dels pagaments realitzats.

D'aquesta manera, les mares queden exentes, per ara, de realitzar cap operació, ja que la informació remesa per la llar d'infants és rebuda per l'Agència Tributària que la emmagatzema. Els centres informaràn tant de les quotes anuals pagades com dels mesos en què els menors han estat inscrits.

Quan arribi el periode de la Renta 2018 (del 2 d'abril a l'1 de juliol), els pares rebràn aquesta informació fiscal que l'Agència Tributària els envia cada any i per tant, sabràn si es poden o no aplicar la deducció quan facin la declaració de la Renta.


ALTRES REQUISITS:

Per a poder ser beneficiaria d'aquesta nova deducció has de cumplir amb els següents requisits:

1. Tenir un fill, o fills, escolaritzats en un centre d'educació infantil o llar d'infalts autoritzat en el què realitzes el pagament per servei de manera periòdica.

2. Es tindrà en consideració tant l'import pagat per la mare com el satisfet per l'altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor. Però alerta! Si és una empresa qui paga les despeses del centre escolar o has rebut algún tipus de subvenció no tindràs dret a l'ajuda, al menys, no de manera integra. 

3. S'inclouen les despes de matriculoa i inscripció, assistència general i ampliada (acollida) i a l'alimentació (menjador), i sempre per mesos complerts.


QUANTITAT DEL XEC ESCOLA BRESSOL DE 1.000 EUROS:

Encara que es parli d'una nova ajuda de 1.000 euros, en realitat aquest és el màxim a cobrar. La quantitat exacta que et correspon es calcula de forma proporcional al número de mesos que es compleixin els requisits i està previst que tingui dos límits:

1. El màxim de percepció és de 1.000 euros. En cas que els pares paguin més, no es cobrarà més que aquest import.

2. En funció de les cotitzacions pagades a la Seguretat Social o a la mutualitat.

És una deducció per a tothom igual. No són objecte de deducció les quotes que es paguen directament per l'empresa o l'empleador del pare o la mare (el xec guarderia no és objecte de deducció. Tampoc les quantitats subvencionables, bé per la CC.AA, etc)

Per tant és recomenable en aquests casos, que cada familia, en funció de les quantitats que paga de llar d'infants i en funció del tipus de renta que té cada un dels progenitors (els xecs guarderia són quantitats exentes en renta i aquesta exenció està prevista tant pel pare com per la mare), qe en cada supòsit calculin si els surt més avantatjós fiscalment gaudir d'aquesta deducció o cobrar aquesta part en retribució que estigui exenta mitjançant els xecs guarderia.


EL MODEL 233 DEL XEC ESCOLA BRESSOL DE 1.000 EUROS:

Les llars d'infants o centres infantils autoritzats són els obligats a presentar la declaració informativa sobre els menors i les despeses que donen dret a la deducció, cumplimentant el Model 233: Declaració informativa per despeses de llar d'infants o centres infantils autoritzats.

És un model al qe està obligat, exclusivament, el centre educatiu, mai pels progenitors.

I quina informació conté?

1. Primer hauràn d'identificar-te a tu (NIF, nom i cognoms) com a mare, o identificar a la persona que té atribuida la guarda i custodia en exclusiva.

2. També es consignarà NIF, nom i cognoms de l'altre progenitor. 

3. Identificació (nom, cognoms, data de naixement i, en els seu cas, NIF) del menor de 3 anys.

4. S'inclouen els menors de 3 anys i fins el mes anterior a aquell en el què el menor pot començar el segon cicle d'educació infantil.

5. Quantificar els mesos complets a la llar d'infants o centre d'educació infantil.

6. Despeses anuals pagades a la llar d'infants o centre d'educació infantil, independentment de la part, en cas d'haver.la, que hagi sigut subvencionada o satisfeta per l'empresa en la què treballi qualsevol dels progenitors o tutors.

7. Caldrà indicar l'import subvencionat, en cas d'haver-lo, que s'hagi abonat directament a la llar d'infants o centre d'educació infantil autoritzat.


I si bé en aquest inici de 2019 hi ha fins el 15 de febrer per a presentar-lo, el plaç normal de presentació del Model 233 serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l'any inmediat anterior.