Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

El Consell Comarcal del Bages anuncia un ajut econòmic

04/06/2020

El Consell Comarcal del Bages ha anunciat la convocatòria d'un ajut econòmic per a professionals i microempreses del Bages afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

La convocatòria s'ha obert amb uns ajuts a fons perdut de 450.000€. El principal objectiu és ajudar al teixit econòmic del territori amb una subvenció igual per a totes les persones que es puguin beneficiar d'entre 300€ i 100€ fins a un màxim de 1.500 persones. Et detallem els aspectes principals:


DESTINATARIS:

- Autònoms (no s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors).

- Microempreses amb un màxim de 6 treballadors.

- Cooperatives amb un màxim de 6 treballadors.


REQUISITS:

- Estar donat d'alta, com a mínim, durant el primer trimestre de l'Any 2020, en activitats econòmiques sospeses per l'estat d'alarma.

- Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal en la comarca del Bages.

- Tenir un màxim de 6 treballadors en el moment de presentar la sol·licitud.

- Tenir una facturació màxima de 600.000€ en el darrer exercici.

- Complir amb les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.

- Complir les obligacions tributàries de l'exercici pressupostari 2019 davant l'ajuntament on tingui la seu l'empresa.


IMPORT:

De 300€ a 1000€ depenent del nombre de sol·licituds presentades.


TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Hi ha 20 dies naturals des de l'endemà a la publicació de l'anunci de la convocatòria. Es preveu que l'apertura de les sol·licituds s'obri la segona setmana de juny.


COMPATIBILITAT:

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa finalitat.


DOCUMENTACIÓ:

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant la signatura d'una declaració responsable que s'inclou a l'imprès de la sol·licitud de l'ajut.

Únicament en el cas d'empreses, caldrà adjuntar l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts en el Registre Mercantil o en el Registre corresponent.