Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Conseqüències fiscals en la Declaració de Renda 2020

26/11/2020

Aquest any tan atípic ens ha portat un seguit de mesures econòmiques aprovades pel Govern per tal de pal·liar la situació derivada de la crisi econòmica de la Covid-19. Aquestes mesures econòmiques han sigut en forma de prestacions, cessaments d'activitats, rescats de plans de pensions, etc. que tindran les seves repercussions en la propera Renda del 2020.

RESIDENT FISCAL A ESPANYA:

Una de les peculiaritats és que algunes persones en trobar-se atrapades a conseqüència de l'Estat d'Alarma i no poder sortir del país, s'hauran convertit amb total seguretat en residents fiscal a Espanya. Sobretot per aquelles persones que han viscut al territori més de 183 dies. Aquesta situació comportarà problemes a l'hora de fer la declaració de Renda 2020.


TELETREBALL:

El teletreball també tindrà el seu impacte fiscal, concretament si l'empresa i el treballador han pactat la regulació de l'abonament de les despeses del teletreball. Aquests ara passaran a considerar-se rendiment del treball i per tant caldrà declarar-los en la Renda 2020. Les retribucions en espècies com telèfon mòbil o ordinador, també caldrà reflectir-los a la Declaració. En el cas que l'empresa hagi cedit un vehicle, s'haurà de deixar reflectit al rendiment del treball en espècie en la corresponent Declaració.


ERTE'S I ACOMIADAMENTS:

Pel que fa als ERTE's per força major, per causes ETOP, per limitació o per impediment de l'activitat, tenen importants conseqüències a la Declaració. Els treballadors que han estat d'ERTE aquest any, han tingut dos pagadors i el mínim anual baixa del 22.000€ als 14.000€, si s'ha cobrat més de 1.500€ del segon pagador (el SEPE). Cal tenir en compte que les prestacions d'atur del SEPE quasi no s'aplica retenció i per tant amb total certesa, la Declaració de Renda del 2020 s'haurà de compensar la retenció. Una manera d'intentar pal·liar això, és que el treballador demani un augment de la retenció pel que queda d'any, un cop hagi sortit de l'Erte. Quan a la indemnització per acomiadament, els primers 18.000€ estan exempts de tributar pero la resta s'ha de considerar rendiment del treball.


MATERNITAT DURANT L'ERTE:

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendent podran abaratir la quota diferencial de la seva Declaració de renda fins als 100€ mensuals per cada fill, sempre que duguin a terme una activitat per compte propi o aliena i estiguin donades d'alta en el règim de la Seguretat social o Mutualitat corresponent.

Si la dona ha estat en situació d'ERTE, deixaran de complir els requisits per gaudir de la deducció per maternitat. La mateixa situació la patiran les treballadores autònomes en els mesos que hagin tancat l'activitat.


AUTÒNOMS:

La prestació extraordinària pel cessament de l'activitat per treballadors autònoms, la prestació per suspensió temporal de l'activitat i la prestació per reducció d'ingressos rebudes pels treballadors autònoms, tenen les mateixes implicacions en l'IRPF que si cobressin la prestació d'atur i tributaran en la Renda i ho fan, com un rendiment del treball.


RESCAT DE PLA DE PENSIONS:

El Govern va permetre rescatar els plans de pensions amb antelació per frenar l'impacte econòmic, però això no modifica la fiscalitat del pla de pensions. Aquest import tributarà dintre de la base general de la tipologia d'IRPF normals, com a diners estalviats per estalvi com rendiments acumulats.

Les ajudes que hagin rebut els treballadors autònoms al llarg del 2020 s'han de declarar a la Renda del 2020 i seran també considerades com a rendiment del treball. Cal tenir en compte que algunes d'elles, segons la quantia no portaran retenció i formaran part de la base imposable de la Renda 2020, conjuntament amb la resta d'ingressos per activitat o per treball.