Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Impost sobre els actius no productius de les Persones Juridiques

30/05/2019

El passat dia 16 de maig es va publicar la Llei 6/2017, reguladora de l'Impost sobre els Actius no Productius de les Persones Jurídiques, que és un impost propi de Catalunya.


Aquest impost havent-se aprovat al maig de 2017, estava en espera que es resolgués el recurs d'inconstitucionalitat, cosa que ja ha succeït amb la Sentència 28/201, de 28 de febrer, del Tribunal Constitucional, en la qual es desetima el recurs i es dona validesa a l'impost.


El subjecte passiu de l'impost són les persones jurídiques i entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni, separat susceptible d'imposició, definides com obligats tributaris per la normativa tributària general. En tots els casos el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.


Actius no productius són els immobles, vehicles de motor amb potència superir a doscents cavalls, embarcacions de lleure, aeronaus, objectes d'art, antiguitats i joies.

No es consideraràn béns no productius els que tenen un preu d'adquisició que no supera l'import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l'entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d'activitats econòmiques, amb el límit de l'import dels beneficis obtinguts tant en el mateix any com en els últims deu anys anteriors.


El fet imposable de l'impost són les operacions, sobre els béns no productius de:

1. Cessió de manera gratuita als propietaris, socis i partícips de l'entitat que els destinin total o parcialment a ús privatiu.

2. Cessió de l'ús als socis, propietaris, partícips o vinculats a l'entitat, que siguin utilitzats per a ús total o parcialment privatiu i es pagui un preu inferior al preu de mercat.

3. Titularitat dels béns no productius sense que aquests estiguin afectes a cap activitat econòmica o servei públic.


Meritació: La norma dóna un termini entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019, per a l'autoliquidació i ingrés de l'exercici 2017, 2018 i 2019. A partir de l'exercici 2020, la meritació de l'impost serà de l'1 de gener de cada any, i el període de liquidació de l'1 de gener al 30 de juny.


La quota es calcula aplicant a la base imposable una tarifa amb 8 trams i tipus que van des del 0,21% fins a 167.129,45 euros, fins a un màxim de 2,75% per a bases superiors a 10.695.966,06 euros.