Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Noves mesures laborals per a fer front a la crisis del COVID-19

30/03/2020

El dissabte, 28 de març de 2020, el Govern Espanyol va aprovar el Real Decret-Llei 9/2020, de 27 de març, pel que s'adopten mesures complementàries en l'àmbit laboral per pal.liar els efectes derivats del COVID-19, mentre que el diumenge, 29 de març de 2020, va aprovar el Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per conte aliè que no presti serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Les principals noves mesures laborals introduïdes són les següents:


Prohibició de l'acomiadament per causes derivades del COVID-19

Es prohibeix l'acomiadament i l'extinció de contractes de treball per força major i causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivats del COVID-19.


Simplificació del procediment de sol.licituds de prestació per desocupació derivades dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) per COVID-19.

Les sol.licituds  de prestació contributiva per desocupació per als treballadors afectats per ERTOs derivats de la crisi del COVID-19 hauran de ser tramitades directament per les empreses, mitjançant una comunicació conjunta amb dades de tots els treballadors afectats. La comunicació haurà de presentar-se en el termini de 5 dies des de la sol.licitud d'ERTO per força major o des de la notificació a l'autoritat laboral de la finalització del període de consultes en cas d'ERTOs per causes econòmiques, productives, organitzatives, tècniques derivades del COVID-19. La falta de comunicació dins el termini previst serà considerada una infracció administrativa greu i podrà comportar la imposició de sancions.


Interrupció del càlcul de la duració màxima de contractes temporals

La suspensió dels contractes temporals, inclosos els contractes formatius, de relleu e interinitat per causes de força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del COVID-19 suposarà la interrupció de la duració d'aquests contractes.


Mesures relatives a expedients de regulació temporal d'ocupació derivats del COVID-19

Els ERTOs presentats per força major pel COVID-19 duraran mentre duri l'estat d'alarma, amb independència de la duració indicada en la seva sol.licitud per l'empresa.

S'estableix un regiment sancionador per les empreses que hagin presentat sol.licituds per força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció derivades del COVID-19 que continguin falsedats o incorreccions o en les que es sol.licitin mesures que no resultin necessàries o no tinguin connexió suficient amb la causa al.legada. Aquesta mesura es deu al fet que, degut al molt elevat nombre de sol.licituds d'ERTOs pel COVID-19 presentades en els darrers dies moltes d'elles es consideraran aprovades per silenci administratiu, ja que les autoritats laborals no podran revisar-les i aprovar-les en el termini de 5 dies previst en la normativa laboral.

Per això, s'estableix que les autoritats podran revisar les sol.licituds, un cop transcorregut el termini de 5 dies i en cas de considerar que l'empresa ha presentat una sol.licitud d'ERTO amb falsedats, incorreccions o sense que concorrin causes que justifiquin l'ERTO, l'empresa haurà d'ingressar a l'Administració les quantitats percebudes pels treballadors, deduint-les dels salaris que no hagin deixat de percebre en tal cas els treballadors.


Permís retribuït recuperable obligatori

Donada l'ampliació del confinament de la població a tots els treballadors que no prestin serveis considerats essencials, s'estableix un permís retribuït recuperable obligatori pel a aquests treballadors des del 30 de març fins al 9 d'abril.

Aquest permís no s'aplicarà als següents treballadors: 

- Els treballadors que prestin serveis en els sectors considerats essencials o en les línies de producció d'aquests sectors. Tot i que la llista de serveis considerats essencials és amplia, el Ministeri de Sanitat podrà aprovar ordres ministerials per modificar o delimitar les activitats incloses. 

- Els treballadors afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació.

- Els treballadors que es trobin de baixa per incapacitat temporal o amb contracte laboral suspès per altres causes legals.

- Els treballadors que estiguin teletreballant.


El permís retribuït suposa que els treballadors tindran dret a percebre el salari que els hauria de correspost d'estar prestant els seus serveis amb caràcter ordinari, incloent el salari base i els complements salarials.

Les hores no treballades mentre duri el permís retribuït hauran de recuperar-se abans del 31 de desembre de 2020. El sistema de recuperació de les hores no treballades haurà de negociar-se entre l'empresa i els representant dels treballadors. No obstant, la recuperació de les hores no treballades no podrà suposar l'incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal, ni la superació de la jornada màxima anual prevista.

Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable podran establir, en cas necessari, un nombre mínim de treballadors o torns de treball necessaris per tal de mantenir l'activitat indispensable, utilitzant com a referència l'activitat mantinguda en un cap de setmana ordinari en festius.


Tot i que l'entrada en vigor de les restriccions del confinament de la població està prevista pel mateix dia 30 de març de 2020 es preveu que puguin prestar serveis el dilluns 30 de març els treballadors de les empreses en les que resulti impossible interrompre immediatament l'activitat per tal de realitzar tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar el reinici de l'activitat empresarial.