Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Noves mesures en matèria d'ocupació davant la crisi de la Covid-19

14/05/2020

El govern central ha publicat el Reial Decret-Llei 18/2020, del 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació, mitjançant la qual s'introdueixen algunes modificacions en l'àmbit dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació aplicat a conseqüència de la crisi de la Covid-19. 

Les principals mesures introduïdes són les següents:


1.- PRÒRROGA DE LA DURADA DELS ERTOS PER FORÇA MAJOR:

En primer lloc, s'introdueix la possibilitat de prorrogar els ERTOs per força major fins al 30 de juny del 2020.

Fins ara la llargada dels ERTOs estava limitada a la durada de l'estat d'alarma, és a dir, una vegada finalitzat l'estat d'alarma les empreses que haguassis aplicat un ERTO per força major haurien de reprendre la seva activitat o iniciar els tràmits per aplicar un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Malgrat això, en cas que la situació de l'empresa ho acceptes, aquesta hauria de reprendre parcialment l'activitat notificant aquesta circumstància a l'autoritat laboral, passants a estar en situació d'ERTO parcial per força major.

Si una empresa preveu que una vegada finalitzat el termini del 30 de juny del 2020, la seva situació no li permetrà la represa total de la seva activitat podrà iniciar els tràmits per a l'aplicació d'un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció abans del 30 de juny del 2020, és a dir, sense haver d'esperar la finalització de l'ERTE per força major.


2.- EXEMPCIONS EN LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL REPORTADES AL MAIG I JUNY DEL 2020

Pel que fa a les exempcions del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, corresponents als mesos de maig i juny del 2020, les empreses que continuïn amb situació d'ERTO total per força major fins al 30 de juny, seguiran sent exonerades del pagament de les cotitzacions (en cas d'empreses de menys de 50 treballadors a data 29 de febrer del 2020) o quedaran exonerades del 75% de les cotitzacions (en el cas d'empreses de més de 50 treballadors a data 29 de febrer del 2020).

Respecte a les empreses que hagin reprès parcialment l'activitat abans del 30 de juny del 2020, s'estableixen les següents exempcions de les cotitzacions de la Seguretat Social:


TREBALLADORS REINCORPORATS A L'ACTIVITATTREBALLADORS QUE SEGUEIXIN EN ERTO PER FORÇA MAJOR
EMPRESES AMB MENYS DE 50 TREBALLADORS A 29 DE FEBRER DEL 2020

- 85% de l'aportació empresarial meritada el maig del 2020

- 70% de l'aportació empresarial meritada el juny del 2020

- L'EXEMPCIÓ S'APLICARÀ ALS PERÍODES I PERCENTATGES DE JORNADA TREBALLATS DES QUE EL TREBALLADOR ES REINCORPORA A L'ACTIVITAT

- 60% de l'aportació empresarial meritada el maig del 2020

- 45% de l'aportació empresarial meritada el juny del 2020.

EMPRESES AMB MÉS DE 50 TREBALLADORS A 29 DE FEBRER DEL 2020

- 60% de l'aportació empresarial meritada el maig del 2020


- 45% de l'aportació empresarial meritada el juny del 2020.

- 45% de l'aportació meritada el maig del 2020.

- 30% de l'aportació empresarial meritada el juny del 2020.


3.- PROHIBICIÓ DE REPARTIR DIVIDENDS PER EMPRESES DE MÉS DE 50 TREBALLADORS AFECTATS PER ERTOS PER FORÇA MAJOR

Les empreses de més de 50 treballadors que s'hagin acollit a l'exempció de les cotitzacions per la Covid-19 no podran accedir al repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal 2020, excepte que abonin prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social.


4.- MODIFICACIONS EN EL COMPROMÍS DE SALVAGUARDA DE L'OCUPACIÓ

Es modifiquen alguns aspectes del compromís de salvaguarda de l'ocupació aplicable a les empreses que hagin aplicat un ERTO per força major derivat de la crisi de la Covid-19.

Fins ara, l'empresa que aplicava un ERTO per força major es comprometia a salvaguardar els llocs de treball durant 6 mesos posteriors a la represa de l'activitat. En el Reial Decret s'especifica que per represa s'entén la reincorporació del primer treballador afectat per ERTO, és a dir, el termini de 6 mesos començarà a transcórrer des de la reincorporació del primer treballador.

S'indica que el compromís no pot ser aplicable a les empreses en risc de concurs de creditors, és a dir aquelles que es trobin en situació d'incompliment generalitzat de les seves obligacions (per exemple, impagament al llarg de tres mesos de les obligacions davant l'AEAT o la Seguretat Social, impagament de nòmines durant tres mesos, etc...) També s'indica que el compliment del compromís de salvaguardar l'ocupació es valorarà, tenint en compte les característiques del sector al qual forma part l'empresa i, en especial, les característiques especials de l'empresa pertanyents a un sector amb alta variabilitat o estacionalitat de l'ocupació.

Per últim, s'especifica que les empreses que incompleixin el compromís de salvaguardar l'ocupació hauran de reintegrar la totalitat de l'import de les cotitzacions de les quals van ser exonerades, amb el recàrrec i interessos de demora corresponents.