Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Novetats Renda 2019

28/04/2020

El passat dia 02 d'abril va iniciar la campanya de la declaració de l'IRPF i de l'impost de Patrimoni de l'exercici 2019, que s'allargarà fins al pròxim 30 de juny. Les principals novetats que enguany se'ns presenten en l'actual declaració de la Renda són les següents:


OBLIGACIÓ DE DECLARAR

Es modifica l'obligació de declarar per l'IRPF, elevant el llindar inferior de l'obligació de declarar.

Per això, el límit excloent de l'obligació de declarar per als contribuents que percebin rendiments íntegres de la feina es fixa en 14.000 en els supòsits següents:

- Quan procedeixin de més d'un pagador llevat de les excepcions assenyalades en l'article 96.3 de la llei de l'IRPF

- Quan percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

- Quan el pagador dels rendiments de la feina no estigui obligat a retenir

- Quan es percebin rendiments íntegres de la feina subjectes a tipus fix de retenció

Per a la resta de contribuents que obtinguin rendiments de treball en límit per declarar per la percepció d'aquests rendiments es manté en 22.000 euros anuals.


REDUCCIÓ PER RENDIMENT DE TREBALL

S'augmenta tant l'import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825 euros)

D'aquesta manera, els contribuents que obtinguin uns rendiments nets de treball el 2019 inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les de la feina superiors a 6.500 euros, minoraran el rendiment net de la feina en les següents quanties:

- Contribuents amb rendiments nets de treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.

- Contribuents amb rendiments nets de treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre rendiments de treball 13.115 euros anuals.


RENDIMENTS MOBILIARIS PROCEDENTS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

DeS de l'1 de gener de 2019, el tipus de retenció i ingrés a compte aplicable als reNdiments de capita mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor, es redueixen de 19% al 15%.


RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

- Activitats econòmiques en Estimació Objectiva: Es mantenen els llindars excloents del règim dels exercicis 2016, 2017 i 2018 tant els relatius al volum de rendiments íntegres en l'any immediatament anterior derivat de l'exercici d'activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en què hi hagi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com el volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloent les adquisicions d'immobilitzat.)

- Obligacions Comptables i Registrals: Fins al 2018 els contribuents que portaven la comptabilitat d'acord amb el que preveu el Codi de Comerç no estaven obligats a portar llibres de registre. A partir de l'1 de gener de 2019 aquesta excepció desapareix, excepte per als contribuents que desenvolupin activitats empresarials, el rendiment de les quals es determini en la modalitat normal d'estimació directa. La resta de contribuents de l'IRPF que realitzin activitats econòmiques estan obligats des de l'1 de gener de 2019 a portar llibres de registres que en cada cas determina la normativa de l'IRPF, encara que portin comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç.


INTEGRACIÓ I COMPENSACIÓ DE RENDES DE LA BASE IMPOSABLE DE L'ESTALVI

- Per l'exercici 2019 el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l'estalvi de l'exercici es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 25% de l'esmentat saldo positiu. De la mateixa manera, el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l'estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 25% de l'esmentat saldo positiu.

- La mateixa compensació i amb el mateix límit conjunt, s'efectuarà amb els saldos negatius dels rendiments de capital mobiliari i dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l'estalvi dels exercicis anteriors pendents de compensar a l'1 de gener de 2019, una vegada efectuada la compensació indicada en el paràgraf anterior.

- No s'aplicarà en l'exercici 2019 el procediment especial per a la compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades l'any 2014.