Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Prestació per cessament de l'activitat (o "atur" de l'autònom)

03/04/2020

Arran del COVID-19, tots els autònom es pregunten com solicitar la prestació per cessament de l’activitat derivat de l’estat d’alarma i si han de pagar la quota aquest mes.


Anem a aclarir conceptes generals. El cessament d’activitat o “atur” de l’autònom, és una prestació de desocupació per a treballadors per compte propi que té per objecte oferir als treballadors autònoms una ajuda davant la situació de cessament total en l’activitat.

El Real Decret-Llei 8/2020 article 17, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix una prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma.


Aquesta prestació hi té dret tant els autònoms com els autònoms societaris, les activitats de les quals hagin quedat suspeses conforme a lo dictat a l’article 10 del Real Decret Llei 463/2020, de 14 de març, o aquells treballadors per compta pròpia la facturació del qual al mes anterior  de sol.licitud s’hagi vist reduïda al menys un 75% en relació a la mitjana del semestre anterior. En el cas que l’autònom no porti aquest temps cotitzat, es tindrà en compte el període complet de l’activitat.


Per a poder beneficiar-se d’aquesta prestació i de la exoneració de quotes compatibles amb la prestació no cal donar-se de baixa ni a Hisenda ni a la Seguretat Social. Nota: Si ja has tramitat la baixa no podràs accedir a la prestació.

Per tant, tots els autònoms que sol.licitin el cessament temporal d’activitat veuran suspès el pagament de la quota però, donat que segueixen d’alta en el Règim d’Autònoms, continuaràn cotitzant.

Els autònoms amb pluriactivitat no podran beneficiar-se d’aquesta prestació per cessament d’activitat si ja están cobrant una altra prestació.


Aquesta prestació es gestiona directament a través de les mutues col·laboradores de la Seguretat Social. S’ha de presentar abans del 14 d’abril.


DOCUMENTACIÓ A APORTAR:  

    - Model de sol.licitud de prestació per cessament d'activitat.

    - Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport

    - Fotocòpia o fotografia dels 3 últims butlletins de cotització

    - Certificat de la TGSS d'estar al corrent de pagament de les seves quotes

    - Model 145 IRPF (Comunicació de dades al pagador)

    - En el cas de tenir fills a càrrec, fotocòpia o fotografia del llibre de família.

A més, en el supòsit de disminució de facturació, s'ha de remetre addicionalment:

    - Model 130 (dels últims 4 trimestres de 2019)

    - Model 132 (del darrer trimestre de 2019)

    - Compte de pèrdues i guanys desglossada mes a mes de tot l'any 2019.

    - Compte de pèrdues i guanys desglossada de gener, febrer i març de 2020.


La quantia de la prestació será del 70% de la base reguladora. La seva duració será d’un mes, ampliable al què duri l’estat d’alarma. 

Per a fer el càlcul del què es cobrarà cal tenir en compte la mitjana de les bases per les que s’hagi cotitzat en els últims 12 mesos continuats i justament anteriors al cessament i aplicar-li el 70%. Per exemple, i tenint en compte que quasi un 80% dels treballadors autònoms cotitzen per la base mínima (944,40 euros):

944,40 € x 12 mesos = 11.332,8 € x 70% = 7.932,96€ / 12 mesos = 661,08 € / mes


Aquests 661 € són els què els titulars de noticies i diaris anunciaven aquests dies que els autònoms cobrarien de forma integra (exactament deien 700 €). Aquest és el resultat d’aplicar el 70% a la base reguladora de l’autònom.


L’article 11.5 del Real Decret 1541/2011 preveu que la mutua corresponent resolgui la sol.licitud en el plaç de 30 dies hàbils des de la seva recepció amb tota la documentació preceptiva. Però donada la gravetat de la situació les mutues estàn fent un important esforç per escurçar dràsticament aquest plaç.