Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Principals novetats fiscals a tenir present per a la declaració de l'IRPF 2021

31/03/2022

El dia 6 d'Abril s'inicia el període de presentació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'exercici 2021 i de l'Impost de Patrimoni el qual finalitzarà el 30 de juny (amb resultat a ingressar amb domiciliació a compte, fins el 27 de juny).

Us informem de les principals novetats a tenir presents:


1. Escala general (Apartat 1 de l'article 63 de la Llei 35/2006): S'incorpora un nou tram per a les bases liquidables que superin els 300.000€, augmentant en dos punt porcentuals el tipus aplicable per aquest tram.


2. Tipus de gravàmen de l'estalvi (Article 66 i 76 de la Llei 35/2006): S'incorpora un nou tram per a les bases liquidables que superin els 200.000€. El tipus aplicable serà del 13%

Per a contribuents que tinguéssin la seva residència habitual a l'extranger per concórrer a alguna de les circumstàncies a les que es refereixen a l'apartat 2 de l'article 8 i a l'apartat 1 de l'article 10 de LIRPF i les bases liquidables de les quals superin els 200.000€ s'els aplicarà un tipus de gravàmen del 26%


3. Reduccions per a aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (Plans de Pensions) (Article 51 de la Llei 35/2006)

- Aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: La suma de les reduccions a favor d'un mateix contribuent (incloses les del propi contribuent), no podrà accedir de 2.000 euros anuals (abans 8.000 euros anual).

- Aportacions i contribucions a sistemes de previsió social a favor del cònjugue: El contribuent, el cònjugue del qual no obtingui rendiments nets de treball ni d'activitats econòmiques o aquestes siguin inferiors a 8.000 euros anuals, podrà reduir en la base mutualista o titular aquest còjugue; amb un límit màxim de 1.000 euros anuals (abans 2.500 euros anuals)

Es modifica també el límit de reducció, aplicant la menor d'entre les quantitats següents:

-El 30% de la suma dels rendiments nets de treball i d'activitats econòmiques rebudes individualment en l'exercici.

- 2.000 euros anuals (que s'incrementaràn en 8.000€ si aquest increment prové de contribucions empresarials)

A més, 5.000 euros anuals per a les primes assegurances col.lectives de dependència satisfetes per a l'empresa.


4. Noves deduccions per a la millora d'eficiència energètica en vivendes (Real Decret Llei 19/2021, de 5 d'Octubre): S'aproven deduccions temporals per obres de millora de l'eficiència energètica en vivendes:

- Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració

- Deducció per obres per a la millora en el consum d'energia primaria no renovable

- Deducció en obrer de reahilitació energètica