Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Procediment davant la Seguretat Social durant l'Estat d'Alarma

27/03/2020

1. Quins procediments es suspenen?

Només es suspenen els terminis relacionats amb el procediment de la recaptació de quotes de la Seguretat Social. La Tresoreria General de la Seguretat Social no podrà emetre els següents actes:

- Reclamacions de deutes

- Providències de constrenyiment

- Diligències d'embarg

- Qualsevol altre tràmit, tant en via voluntària com executiva, llevat de les mesures estrictament necessàries que puguin adoptar la Tresoreria General de la Seguretat Social en la tramitació per a evitar perjudicis greus a l'interessat, sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini.


2. Quines obligacions han de seguir complint les empreses i treballadors, per no estar afectades per la interrupció de terminis?

Al no veure's afectats per la interrupció dels terminis els procediments corresponents als àmbits de l'afiliació, la liquidació i la cotització a la Seguretat Social, es mantenen les següents obligacions per a les empreses i els treballadors:

- Inspecció d'empreses

- Afiliació al sistema de Seguretat Social

- Altes, baixes i variacions de quotes i conceptes de recaptació conjunts.

- Ingrés de les cotitzacions en el termini reglamentari.


3. Qui es veu afectat per la obligació d'ingrés de les cotitzacions?

La obligació afecta, tant a empreses, a treballadors autònoms com a ocupadors / empleats de la llar, que han d'ingressar aquestes cotitzacions dins els terminis en cada règim.


4. Que passa si no s'ingressen les cotitzacions dins del termini?

En cas de no ser ingressades les cotitzacions en els terminis establerts, s'aplicarà el recàrrec corresponent. No obstant, la reclamació de deute no es notificarà fins que finalitzi la interrupció dels terminis establerts com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma.