Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

Subvencions per a micro empreses i petites empreses del sector industrial i serveis a la producció

11/06/2020

La Generalitat ha publicat l'ordre EMC/78/2020, de 9 juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la Covid-19.


QUI ES POT BENEFICIAR D'AQUESTA LÍNIA DE SUBVENCIONS?

Empreses amb seu social a Catalunya que l'1 de març de 2020 tinguin fins a 49 treballadors.

Autònoms amb treballadors assalariats amb contracte indefinit dedicats a serveis a la producció o al sector industrial.


QUINS SÓN ELS PRINCIPALS REQUISITS?

- Haver patit una reducció superior al 33% de la facturació durant el període inclòs entre 01/03/2020 i 30/04/2020, respecte del mateix període de l'any anterior.

- Dedicar-se a serveis de la producció o al sector industrial. En cas d'empreses de serveis a la producció, cal que el sector industrial representi més del 50% de la seva facturació.

- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

- No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estigui en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.

- No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d'Acceptacions Impagades (RAI), amb l'Associació Nacional d'Establiment Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.


QUINA ÉS LA QUANTIA DE L'AJUT?

Aportació única de 1.500€ per cada treballador que l'empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit amb els següents imports màxims:

- 7.500€ per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors amb contracte indefinit.

- 12.000€ per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors amb contracte indefinit.

- 30.000€ per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors amb contracte indefinit.

- 60.000€ per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors amb contracte indefinit.


QUINES SÓN LES DESPESES SUBVENCIONABLES AMB L'AJUT?

És subvencionable el nombre de treballadors amb contracte indefinit mantingut per l'empresa beneficiària, entre l'1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.

Es considerarà que s'ha acomplert l'objecte de la subvenció si s'ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l'empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L'incompliment d'aquest punt comporta la revocació total de l'ajut atorgat.

Si es compleix l'objecte de la subvenció però no s'ha mantingut el 100% dels treballadors amb contracte indefinit, l'ajut es reduirà proporcionalment.


QUIN ÉS EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS?

Des del 12 de juny de 2020 fins a l'1 de juliol de 2020.


QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR?

- Formulari de sol·licitud.

- Declaració responsable del compliment dels requisits.


QUINS CRITERIS ES TINDRÀ EN COMPTE PER LA CONCESSIÓ DELS AJUTS?

Es tindran en compte els següents criteris:

- Criteris territorials (s'atorgarà la puntuació més alta per a les empreses ubicades als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui).

- Criteri relatiu a les mesures laborals aplicades durant el període de crisi sanitària de la COVID-19 (s'atorgarà la puntuació més alta a les empreses no considerades com a serveis essencials que no hagin presentat cap expedient de regulació)

- Volum de facturació de l'exercici 2019.

- Nombre de treballadors amb contracte indefinit a l'1 de març de 2020.

- Sector d'activitat (s'atorgarà la puntuació més alta a les empreses de la indústria del cuir i del calçat i, les del sector de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs)