Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Tributació dels premis de la Loteria de Nadal

16/12/2020

Pocs dies abans de la celebració del sorteig de la Loteria de Nadal, volem explicar les diferents tributacions dels premis que reparteix aquest sorteig.

Segons la Llei 16/2012 del 27 de novembre on s'especifiquen les mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la "Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado" (SELAE), estan sotmeses a tributació mitjançant un gravamen especial.

La normativa estableix que els beneficiaris dels premis suportaran una retenció o ingrés a compte que s'haurà de practicar a l'organisme pagador del premi, a SELAE. S'exigirà de forma independent respecte a cada fracció, o cupó de loteria o aposta premiat.

Quedaran exemptes els premis l'import del qual sigui igual o inferior a 40.000€. Els imports dels premis que siguin superiors només tributaran per la part que excedeixin de la quantia mínima.

La base de retenció del gravamen especial estarà formada per l'import del premi que excedeixi de la quantia exempta i el percentatge de retenció serà del 20%.

La SELAE procedirà a identificar als guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, independentment de si el premi l'ha obtingut 1 persona o és quelcom obtingut per diverses persones o entitats.

En el cas que sigui compartir, el premi s'haurà de repartir entre tots els participants i primer cal repartir del 40.000€ exempts en funció del percentatge de participació i que consti com a gestor, haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Administració Pública que el premi s'ha repartit. A més a més caldrà identificar a tots els participants i el seu percentatge.

Els contribuents de l'Impost de Societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d'incloure l'import del premi entre les rendes del període subjectes a l'impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com a un pagament a compte.