Català | Castellano


Avís legal

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el titular del domini www.business-action.com és BUSINESS ACTION S.L, amb domicili al CARRER ERA ESQUERRA, 6 1º 1ª - 08242 MANRESA (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 29666 de la secció general, Foli 72, Fulla B-159084, amb C.I.F. B61281291.

Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal:

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d’abril de 2016, Business Action, l'informa de l'existència d'un Registre del Tractament de dades de caràcter personal al que s'incorporaran les dades de les persones o empreses que subscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d'altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que se'n deriven del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d'aquest fitxer és BUSINESS ACTION S.L. – Carrer Era Esquerra, 6 1º 1ª - 08242 MANRESA - Tel. 938728769 - info@businessaction.net.

Fitxer declarat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals que s'han incorporat al Registre estan protegides amb els medis i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

L'interessat pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposición, limitació, portabilitat o oblit a les seves dades personals, que aquestes es cedeixin en els termes establerts.

Per exercir aquests drets l'interessat es podrà dirigir mitjançant coreu electrònic a: marketing@businessaction.net o si ho prefereix, per escrit a Business Action, en el domicili abans esmentat, incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Documents Continguts en aquesta Web

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es trobin situats a la web de Business Action, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part d'aquesta. L'emissor no garanteix la idoneïtat del contingut d'aquests documents i gràfics annexos, de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus, pel que no respondrà quan es produeixi aquesta inidoneïtat, ni de la utilització que d'aquests documents faci l'usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que pogués derivar de l'ús dels mateixos, sense que Business Action, sigui responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar d'aquesta utilització.