Català | Castellano


Actualitat / General

Entren en vigor els Reglaments per la Igualtat de dones i homes en el mercat laboral

15/10/2020

Aquest dimarts el Govern central ha aprovat dos reglaments que regularan la igualtat entre dones i homes en el mercat laboral i ha concretat que les empreses de més de 50 treballadors disposen de 6 mesos per adaptar-se.

El primer Real Decret Llei sobre Igualtat retributiva entre dones i homes, que exigirà a totes les empreses un registre salarial. Entrarà en vigor al cap de 6 mesos de la publicació del Decret en el BOE i l'objectiu és fer efectiu el dret de la igualtat de tracte i la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva. Totes les empreses hauran de tenir un registre retributiu de totes les persones que la integren, així com del personal directiu i els alts càrrecs.

Per complir amb aquest Decret caldrà especificar la mitjana aritmètica dels salaris desgranar per grup professional, categoria i posició. Qualsevol persona de l'organització tindrà dret a accedir a aquesta informació, tot i que serà diferent en el cas que l'empresa tingui representants dels treballadors i ho facilitaran ells mateixos.

Aquest registre ha d'incloure una auditoria salarial que ha d'incorporar informació del registre salarial, una valoració dels llocs de treball i un pla d'actuació per a la correcció de les desigualtats retributives, determinant els objectius i actuacions concretes, un cronograma i persones responsables de la seva implementació i seguiment.

Alhora el registre salarial ha d'incloure també, la justificació que no existeix discriminació de gènere quan la mitjana aritmètica si ho reflecteix amb una diferència del 25% entre un gènere i un altre. L'empresari/a haurà d'argumentar que la diferència no respon a motius relacionats amb el sexe dels treballadors.

Pel que fa al segon Reglament detalla com hauran de ser els Plans d'Igualtat a partir d'ara. La normativa entra en vigor al cap de 3 mesos de la publicació del BOE i un termini màxim de 12 mesos per adaptar els ja existents. Aquest reglament desenvolupa els Plans d'Igualtat, així com el seu diagnòstic, incloses les obligacions de registre, dipòsit i accés dels treballadors al seu contingut. Els plans d'igualtat hauran de ser negociats per la representació legal dels treballadors, per tant s'ha de constituir una comissió negociadora en què hauran de participar paritàriament la representació de l'empresa i les persones que hi treballen.

El reglament especifica que el Pla d'Igualtat parteix d'un diagnòstic per identificar i mesurar la magnitud mitjançant els indicadors quantitatius i qualitatius de les desigualtats, diferències, desavantatges, dificultats i obstacles existents o que puguin existir en l'empresa per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. En el cas que es detectin infrarepresentació d'un sexe determinat en determinats llocs de treball, els plans d'igualtat hauran d'incloure una mesura per corregir-ho.

Aquest pla d'igualtat no pots tenir una vigència superior a 4 anys i la informació serà pública per a tots els treballadors de l'empresa.